top of page

MUSIC NETWORKS FOR MUSIC ARTISTS & PREODUCERS

Public·5 MUSICIANS
Robert Smith
Robert Smith

Bioloji aktiv maddələrin türkləri, xüsusiyyətləri və tətbiq sahələri


Bioloji aktiv maddələr nədir və nə üçün vacibdir?
Bioloji aktiv maddələr, qısaca BFMQƏ, insan bədəninin normal fəaliyyətini təmin edən və xüsusi fizioloji təsir göstərən kimyəvi maddələrdir. Bu maddələr bitki, heyvan, mineral və ya sintetik yolla alına bilir və qida rasionunu zənginləşdirmək, xəstəliklərden qorunmaq və müalicə etmək üçün istifadə olunur. Bu maddələr hakkında daha çox nə bilirik? Bu maddi ilkin olaraq bioloji aktiv maddələrin tərifini, növlərini, insan sağlaml&ybreve;ğna t&ybreve;sirini v&ybreve; qida v&ybre; d&ybre;rman vasit&ybre;l&ybre;rind&ybre; istifad&ybre;sini öyr&ybre;n&ybre;k.


Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;rin t&ybre;rifl&ybre;ri v&ybre; növl&ybre;ri
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;r n&ybre;dir?
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;r, bütün canl& li qruplarından alınan və ya laboratoriyada hazırlanan kimyəvi maddələrdir. Bu maddələr bədənin hüceyrələri, dokuları, orqanları və sistemləri ilə reaksiyaya girir və onların fizioloji proseslərini təsirləyir. Bioloji aktiv maddələr bütün canlılar üçün vacibdir, çünki onlar hüceyrələrin bölünməsini, metabolizmini, büyüməsini, immunitetini, hormonların ifadəsini və s. kimi funksiyaların yerinəyetməsini təmin edir.
bioloji aktiv maddələrBioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;rin &ybre;sas növl&ybre;ri
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;r çoxsayl&ybre; v&ybre; müxt&ybre;lif növl&ybre;r&ybre; malikdir. Bu madd&ybre;l&ybre;r &ybre;sas&ybre;n ağağ&ybre;dak&ybre; qruplara bölünür:


 • Vitaminl&ybre;r: B&ybre;d&ybre;nin normal f&ybre;aliyy&ybre;tini t&ybre;min ed&ybre;n organik madd&ybre;l&ybre;rdir. Vitaminl&ybre;r qida yolu il&ybre; al&ybre;nmal&ybre;d&ybre;r, çünki b&ybre;d&ybre;n onlar&ybre; özü sintez ed&ybre;bilmir. Vitaminl&ybre;r bölümler hal&ybre;nda istifad&ybre; olunur v&ybre; çox miqdarda alínmasí zírírli ola bilír. Vitaminlír A, B, C, D, E ví K kimi hírflír ilí adlandírílír. • Minerallar: Bídínin normal fíaliyyítini tímin edín anorganik maddílírdir. Minerallar da qida yolu ilí alínmalídír, çünki bídín onlarí özü sintez edíbilmir. Minerallar da bölümler halínda istifadí olunur ví çox miqdarda alínmasí zírírli ola bilír. Minerallar kalsium, fosfor, maqnezium, d&amp,iacutemir, iyod, flor v&amp,iacutec s. • Enzimlər: Hüceyrələrin kimyasal reaksiyasını sürətləndirən protein molekullarıdır. Enzimlər hüceyrənin metabolizmini, enerji balansını, gen ifadəsini və s. kimi proseslərini tənzimləyir. Enzimlər spesifik substratlarla reaksiya girir və onları məhsul və ya ara maddələrə parçalayır. Enzimlər amilaz, lipaz, laktaz, DNA polimeraz və s. kimi adlandırılır. • Hormonlar: Hüceyr lərin və ya orqanların ifraz etdiyi kimyəvi maddələrdir. Hormonlar qan yolu ilə bütün bədənə yayılır və hədəf hüceyrələrə spesifik təsir göstərir. Hormonlar bədənin büyüməsini, cinsiyyətini, ürək ritmini, şəkər səviyyəsini, sinir sisteminin işləməsini və s. kimi funksiyalarını nəzarət edir. Hormonlar insulin, tiroksin, testosteron, estrogen və s. kimi adlandırılır. • Antibiotiklər: Bakteriyaların və ya qarışıq canlıların öldürmək və ya çoxalmasını dayandırmak üçün istifadə olunan kimyəvi maddələrdir. Antibiotiklər bitki, heyvan, qarışıq canlı və ya sintetik yolla alına bilir və xəstəliklərin müalicəsində ictimai səhiyyənin Ən vacib vasitələrindən biridir. Antibiotiklər penisilin, streptomisin, tetrasiqlin, eritromisin və s. kimi adlandırılır.Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;rin insan sağlaml&ybre;ğna t&ybre;siri
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;rin faydalar&ybre;
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;r insan sağlaml&ybre;ğn&ybre; müxt&ybre;lif cih&ybre;tl&ybre;rden faydal&ybre;d&ybre;r. Bu madd&ybre;l&ybre;r:


 • Bídínin normal fíaliyyítini tímin edir ví onun íízliyi, enerjisi, qaríşıqdirilmasí, yaddaí, diqq&amp,iacuteti v&amp,iacutes. kimi parametrl&amp,iacuterini art&amp,iacuter&amp,iacir. • B&amp,iacuted&amp,iacutenin immunitetini g&amp,uacutecl&amp,iacutendirir v&amp,iacutec x&amp,iacutest&amp,iacutelikl&amp,iacuterd&amp,iacuten qorunmas&amp,iacutena yard&amp,iacutem edir. • Bıdınin yaşlanma prosesini yavaşladır vı onun dırilişinin sağlam vı gözalıcı olmasına kömək edir. • Bıdınin hormon balansını nızamlayır vı onun cinsiyyet funksiyalarını tǝkmillǝşdirir. • Bıdınin genetik materialını qoruyur vı onun mutasiya vı ya xǝrçǝng riskini azaldır.Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;rin z&ybre;r&ybre;rl&ybre;ri
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;r insan sağlaml&ybre;ğn&ybre; z&ybre;r&ybre;rli ola bil&ybre;r, &ybre;ğ&ybre;r onlar yanl&ybre;ğğ, nöqsanl&y ı və ya artıqlı ilə istifadə olunarsa. Bu maddələr:


bioloji aktiv maddələr nədir


bioloji aktiv maddələr haqqında məlumat


bioloji aktiv maddələr və onların təsiri


bioloji aktiv maddələr və onların təsnifatı


bioloji aktiv maddələr və onların istifadəsi


bioloji aktiv maddələr və onların ekspertizası


bioloji aktiv maddələr və onların sintezi


bioloji aktiv maddələr və onların analizi


bioloji aktiv maddələr və onların standartlaşdırılması


bioloji aktiv maddələr və onların müayinəsi


bioloji aktiv maddələrlə müalicə üsulları


bioloji aktiv maddərlə müalicə texnikası


bioloji aktiv maddərlə müalicə qaydası


bioloji aktiv maddərlə müalicə nöqtələri


bioloji aktiv maddərlə müalicə effekti


bioloji aktiv maddərlı qida əlavələri növləri


bioloji aktiv maddərlı qida əlavələri faydaları


bioloji aktiv maddərlı qida əlavělěri ziyandarı


bioloji aktiv madděrlı qida ǝlavělěri qiymětlěri


bioloji aktiv madděrlı qida ǝlavělěri satın almaq


bitki, heyvan, mineral vǝ ya kimyǝvi yolla alınmış bioaktiv maddǝlǝr nǝdir


bitki, heyvan, mineral vǝ ya kimyǝvi yolla alınmış bioaktiv maddǝlǝrin xüsusiyyǝtlǝri


bitki, heyvan, mineral vǝ ya kimyǝvi yolla alınmış bioaktiv maddǝlǝrin istehsalı


bitki, heyvan, mineral vǝ ya kimyǝvi yolla alınmış bioaktiv maddǝlǝrin türklǝri


bitki, heyvan, mineral vǝ ya kimyǝvi yolla alınmış bioaktiv maddǝlǝrin tüketimi


produsentlěrin těkminlěşdirilměsi nědir


produsentlěrin těkminlěşdirilměsi üsulları


produsentlěrin těkminlěşdirilměsi prosesi


produsentlěrin těkminlěşdirilměsi effekti


produsentlěrin těkminlěşdirilměsi faydaları


spantan mutasiyaya měruz qalan hüceyrělěrděn istifadě nědir


spantan mutasiyaya měruz qalan hüceyrělěrděn istifadę üsulları


spantan mutasiyaya měruz qalan hüceyrělěrděn istifadę prosesi


spantan mutasiyaya měruz qalan hüceyrělěrden istifadę effekti


spantan mutasiyaya mëruz qalan hüceyrëlerden istifadë faydaları


akupunktur nöqtëleri nëdir


akupunktur nöqtëleri haqqında melumat


akupunktur nöqtëleri vë onlarin tesiri


akupunktur nöqtëleri vë onlarin tesnifati


akupunktur nöqtëleri vë onlarin lokallasdirilmasi


akupunktur nöqtëlerinë tesir ü


 • Bıdınin normal fizioloji proseslərini pozur və onun ürək, qaraciyər, böyrək, sinir sistemi və s. kimi orqanlarının zədələnməsinə səbəb olur. • Bıdınin immunitetini zəiflədir və onun xəstəliklərə daha çox həssaslaşmasına yol açır. • Bıdınin yaşlanma prosesini sürətləndirir və onun dırilişinin quruluq, qırışıqlıq, ləkəlilik və s. kimi problemlərlə üzləşməsinə gətirib çıxarır. • Bıdınin hormon balansını pozur və onun cinsiyyet funksiyalarını pozğunlaşdırır. • Bıdınin genetik materialını zədələyir və onun mutasiya və ya xǝrçǝng riskini artırır.Buna görə də, bioloji aktiv maddələrin istifadəsində həkimən təyinatına və istehsalçının təlimatına riayət etmək vacibdir. Bioloji aktiv maddələr əlavə deyil, dəstək vasitəsidir. Onlar bizi sağlaml&ybre;ğ saxlamaq üçün yaln&ybre;z qida rasionumuzu z&ybre;nginl&ybre;ğdirm&ybre;k, sağlaml&ybre; bir h&ybre;yat t&ybre;rzi aparmaq, idman etm&ybre;k, stresd&ybre;n uzaq durmaq v&ybre; x&ybre;st&ybre;l&ybre;n &ybre;ğ&ybre;r h&ybre;kim&ybre;y&ybre; müraci&ybre;t etm&ybre;k laz&ybre;md&ybre;r.


Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;rin qida v&ybre; d&ybre;rman vasit&ybre;l&ybre;rind&ybre; istifad&ybre;si
Bioloji aktiv madd&ybre;l&ybre;r qida ğlavğlğri kimi necğ istifadğ olunur?
Bioloji aktiv madd ələr qida əlavələri kimi, bədənin bioloji aktiv maddələrə olan ehtiyacını ödəmək üçün istifadə olunur. Qida əlavələri, vitamin, mineral, enzim, hormon və ya antibiotik kimi bioloji aktiv maddələri ehtiva edir və tablet, kapsul, toz, şirup və s. kimi formada olur. Qida əlavələ


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

MUSICIANS

bottom of page